Vaše prosba k sv. Gerardu Majellovi

Visual CAPTCHA     VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
     NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
     (dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
     ve znění pozdějších předpisů) 

     Název zakázky: Oprava fasády kostela sv. Kajetána - 2. a 3. etapa

     Výzva k podání nabídek
     Příloha č. 1
     Příloha č. 2
     Příloha č. 3
     Příloha č. 4
     Příloha č. 5
     Dodatečné informace z 13.06.2013


10. Pán Ježíš zbaven šatů

Křížová cesta - 10Vojáci vzali Ježíšovi šaty a rozdělili je na čtyři díly, každému vojákovi díl; zbýval ještě spodní šat. Ten byl beze švů, od shora vcelku utkaný. Řekli mezi sebou: "Netrhejme jej, ale losujme, čí bude.!" To proto, aby se naplnilo Písmo: `Rozdělili si mé šaty a o oděv můj metali los.´ To tedy vojáci provedli. (srv. Jan 19,23 - 24)

09. Pán Ježíš padá pod křížem potřetí

Křížová cesta - 09Byly to naše nemoci, jež nesl,

naše bolesti na sebe vzal,

ale domnívali jsme se, že je raněn,

ubit od Boha a pokořen.

Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost,

zmučen pro naši nepravost.

Trestání snášel pro náš pokoj,

jeho jizvami jsme uzdraveni.

Všichni jsme bloudili jako ovce,

každý z nás se dal svou cestou,

jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech. (Iz 53,4-6)

08. Pán Ježíš napomíná plačící ženy

Křížová cesta - 08Když Ježíše odváděli, šel za ním veliký zástup lidu; ženy nad ním naříkaly a oplakávaly ho. Ježíš se k nim obrátil a řekl: "Dcery jeruzalémské, nade mnou neplačte! Plačte nad sebou a svými dětmi; hle, přicházejí dny, kdy budou říkat: `Blaze neplodným, blaze těm, které nikdy nerodily a nekojily!´ Tehdy `řeknou horám: Padněte na nás, a pahrbkům: Přiryjte nás!´ Neboť děje-li se toto se zeleným stromem, co se stane se suchým?" (Lk 23,26 - 31)

07. Pán Ježíš podruhé padá pod křížem

Křížová cesta - 07Do jeho blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a zákoníci mezi sebou reptali: "On přijímá hříšníky a jí s nimi!" Pověděl jim toto podobenství:

"Jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci: `Otče, dej mi díl majetku, který na mne připadá.´ On jim rozdělil své jmění. Po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho občana té země; ten ho poslal na pole pást vepře. A byl by si chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali vepři, ale ani ty nedostával. Tu šel do sebe a řekl: `Jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba nazbyt, a já tu hynu hladem! Vstanu, půjdu ke svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem; přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků.´ I vstal a šel ke svému otci.

06. Veronika utírá Pánu Ježíši tvář

Křížová cesta - 08Ježíš řekl: "Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi." (Mt 10,32)

05. Šimon Cyrenejský pomáhá Pánu Ježíši nést kříž

Křížová cesta - 05Když jej odváděli, zastavili nějakého Šimona z Kyrény, který šel z pole, a vložili na něho kříž, aby ho nesl za Ježíšem. (Lk 23,26)

04. Pán Ježíš se setkává se svou Matkou

Křížová cesta - 04V Jeruzalémě žil muž jménem Simeon; byl to člověk spravedlivý a zbožný, očekával potěšení Izraele a Duch svatý byl s ním. Jemu bylo Duchem svatým předpověděno, že neuzří smrti, dokud nespatří Hospodinova Mesiáše. A tehdy veden Duchem přišel do chrámu.

Když pak rodiče přinášeli Ježíše, aby splnili, co o dítěti předepisoval Zákon, vzal ho Simeon do náručí a takto chválil Boha: "Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, Pane,

podle svého slova,

neboť mé oči viděly tvé spasení,

které jsi připravil přede všemi národy

- světlo, jež bude zjevením pohanům,

slávou pro tvůj lid Izrael."

Ježíšův otec a matka byli plni údivu nad slovy, která o něm slyšeli. A Simeon jim požehnal a řekl jeho matce Marii: "Hle, on jest dán k pádu i k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se budou vzpírat - i tvou vlastní duši pronikne meč - aby vyšlo najevo myšlení mnohých srdcí." (Lk 2,25 - 35)

03. Ježíšův první pád pod křížem

Křížová cesta - 03Tu k němu zákoníci a farizeové přivedou ženu, přistiženou při cizoložství; postavili ji doprostřed a řeknou mu: "Mistře, tato žena byla přistižena při činu jako cizoložnice. V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty?" Tou otázkou ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat.

Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. Když však na něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl: "Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ni kamenem!" A opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšeli, zahanbeni ve svém svědomí vytráceli se jeden po druhém, starší nejprve, až tam zůstal sám s tou ženou, která stála před ním. Ježíš se zvedl a řekl jí: "Ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil?" Ona řekla: "Nikdo, Pane." Ježíš jí řekl: "Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš!" (Jn 8,3 - 11)

02. Pán Ježíš přijímá svůj kříž

Křížová cesta - 02Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: "Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? A zač získá člověk svůj život zpět?" (Mt 16,24 - 26)

01. Pán Ježíš odsouzen na smrt

Křížová cesta - 01

 

 

Ježíš řekl svým učedníkům: "Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec. Nesuďte a nebudete souzeni; nezavrhujte, a nebudete zavrženi; odpouštějte a bude vám odpuštěno. Dávejte a bude vám dáno; dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám." (Lk 6,36 - 38)

Myšlenka na den: Láska k nepřátelům jako projev našeho obrácení

Bible

Myšlenka na den: Bůh mluví skrze naše nejbližší

Bible

Myšlenka na den: Den co den dávat první místo Kristu

Bible

Myšlenka na den: Nechat zářit Krista ve svém srdci

Bible

Myšlenka na den: Stát se Ježíšovým příbuzným

Bible

Myšlenka na den: Neodporovat pravdě

Bible

Myšlenka na den: Učit se přijímat pravdu bez překrucování skutečnosti

Bible

Myšlenka na den: Obrátit se k Bohu každý den

Bible

Myšlenka na den: Prohlubovat si poznání o Bohu

Bible

Myšlenka na den: Nový pohled na své bližní

Bible