Vaše prosba k sv. Gerardu Majellovi

Visual CAPTCHA     VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
     NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
     (dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
     ve znění pozdějších předpisů) 

     Název zakázky: Oprava fasády kostela sv. Kajetána - 2. a 3. etapa

     Výzva k podání nabídek
     Příloha č. 1
     Příloha č. 2
     Příloha č. 3
     Příloha č. 4
     Příloha č. 5
     Dodatečné informace z 13.06.2013


04. Pán Ježíš se setkává se svou Matkou

Křížová cesta - 04V Jeruzalémě žil muž jménem Simeon; byl to člověk spravedlivý a zbožný, očekával potěšení Izraele a Duch svatý byl s ním. Jemu bylo Duchem svatým předpověděno, že neuzří smrti, dokud nespatří Hospodinova Mesiáše. A tehdy veden Duchem přišel do chrámu.

Když pak rodiče přinášeli Ježíše, aby splnili, co o dítěti předepisoval Zákon, vzal ho Simeon do náručí a takto chválil Boha: "Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, Pane,

podle svého slova,

neboť mé oči viděly tvé spasení,

které jsi připravil přede všemi národy

- světlo, jež bude zjevením pohanům,

slávou pro tvůj lid Izrael."

Ježíšův otec a matka byli plni údivu nad slovy, která o něm slyšeli. A Simeon jim požehnal a řekl jeho matce Marii: "Hle, on jest dán k pádu i k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se budou vzpírat - i tvou vlastní duši pronikne meč - aby vyšlo najevo myšlení mnohých srdcí." (Lk 2,25 - 35)

03. Ježíšův první pád pod křížem

Křížová cesta - 03Tu k němu zákoníci a farizeové přivedou ženu, přistiženou při cizoložství; postavili ji doprostřed a řeknou mu: "Mistře, tato žena byla přistižena při činu jako cizoložnice. V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty?" Tou otázkou ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat.

Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. Když však na něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl: "Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ni kamenem!" A opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšeli, zahanbeni ve svém svědomí vytráceli se jeden po druhém, starší nejprve, až tam zůstal sám s tou ženou, která stála před ním. Ježíš se zvedl a řekl jí: "Ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil?" Ona řekla: "Nikdo, Pane." Ježíš jí řekl: "Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš!" (Jn 8,3 - 11)

02. Pán Ježíš přijímá svůj kříž

Křížová cesta - 02Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: "Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? A zač získá člověk svůj život zpět?" (Mt 16,24 - 26)

01. Pán Ježíš odsouzen na smrt

Křížová cesta - 01

 

 

Ježíš řekl svým učedníkům: "Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec. Nesuďte a nebudete souzeni; nezavrhujte, a nebudete zavrženi; odpouštějte a bude vám odpuštěno. Dávejte a bude vám dáno; dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám." (Lk 6,36 - 38)

Myšlenka na den: Láska k nepřátelům jako projev našeho obrácení

Bible

Myšlenka na den: Bůh mluví skrze naše nejbližší

Bible

Myšlenka na den: Den co den dávat první místo Kristu

Bible

Myšlenka na den: Nechat zářit Krista ve svém srdci

Bible

Myšlenka na den: Stát se Ježíšovým příbuzným

Bible

Myšlenka na den: Neodporovat pravdě

Bible

Myšlenka na den: Učit se přijímat pravdu bez překrucování skutečnosti

Bible

Myšlenka na den: Obrátit se k Bohu každý den

Bible

Myšlenka na den: Prohlubovat si poznání o Bohu

Bible

Myšlenka na den: Nový pohled na své bližní

Bible

Myšlenka na den: Prosit o vytrvalost ve víře

Bible

Myšlenka na den: Vykročit za Ježíšem

Bible

Myšlenka na den: S pokorou prosit Ježíše o vnitřní uzdravení

Bible

Myšlenka na den: Začít den s Bohem

Bible

Vánoční myšlenka na den: Dítě Ježíš - světlo našeho života

Bible

Adventní myšlenka na den: oslavit našeho Pána za všechna dobrodiní

Bible

Warning: require(modules/wcom/pageFooter.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/cssr.cz/httpdocs/home.php on line 187

Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required 'modules/wcom/pageFooter.php' (include_path='.:/usr/local/php5329-cgi/pear') in /var/www/vhosts/cssr.cz/httpdocs/home.php on line 187