Vaše prosba k sv. Gerardu Majellovi

Visual CAPTCHA     VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
     NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
     (dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
     ve znění pozdějších předpisů) 

     Název zakázky: Oprava fasády kostela sv. Kajetána - 2. a 3. etapa

     Výzva k podání nabídek
     Příloha č. 1
     Příloha č. 2
     Příloha č. 3
     Příloha č. 4
     Příloha č. 5
     Dodatečné informace z 13.06.2013


Kalendář akcí na Svaté Hoře pro nejbližší měsíce

Kalendář akcí na Svaté Hoře v novém roce 2016 je k dispozici v elektronické podobě zde.
Jechortová 03.02.2016  více

Program duchovních cvičení 2016

Program duchovních cvičení a kurzů v exercičním domě na Svaté Hoře v roce 2016 si můžete stáhnout zde
Martina Jechortova 29.01.2016  více

Exercicie P. Petra Beneše se konají!

Podařilo se nám ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským domluvit náhradní místo pro konání exercicií P. Petra Beneše, CSsR ve stejném termínu od 5. do 8. 11. 2015.
Jechortová 12.10.2015  více

Byly zahájeny práce na dlouho připravované rekonstrukci Svaté Hory

Římskokatolické farnosti u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora byla na podzim minulého roku schválena Ministerstvem pro místní rozvoj dotace v celkové výši 191 193 830,15- Kč z Integrovaného operačního programu (162 514 755,62- Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj, 28 679 074,53- Kč ze státního rozpočtu ČR) na projekt „Příbram - Svatá Hora - vzorová obnova poutního areálu" (CZ.1.06/5.1.00/24.09583).
Jan Traxler 19.05.2015  více

Zemřel P. Břetislav Vaněk

V pondělí 19. ledna 2015 v dopoledních hodinách zemřel P. Břetislav Vaněk, CSsR. Parte naleznete zde.
Jechortová 20.01.2015  více

Kalendář akcí 2014-2015

Kalendář akcí na Svaté Hoře v novém církevním roce 2014-2015 je k dispozici v elektronické podobě zde Kalendář akcí 2014-2015 a zde
Martina Jechortova 16.12.2014  více

Cyril a Metoděj - šiřitelé kultury života

cyril a metodejCyril a Metoděj se stali našimi duchovními otci, kterým vděčíme za křesťanskou víru i kulturu, jejíž přijetí nás zařadilo mezi civilizované národy. „Papež senior“ Benedikt XVI jednou řekl: Máme-li nyní krátce shrnout duchovní profil obou bratří, je třeba povšimnout si především nadšení, s nímž Cyril přistupoval ke spisům svatého Řehoře Naziánského. U něj se naučil chápat význam jazyka při předávání Zjevení.


P. Krzysztof Strzelczyk, C.Ss.R 05.07.2014  více

Slavnost Korunovace na Svaté Hoře - neděle 29. června 2014

Nová svatohorská pohledniceV neděli 29. června 2014 se na Svaté Hoře uskuteční Slavnost Korunovace. Je to 281. výročí korunovace milostné sošky Panny Marie.

Podrobný program naleznete na plakátku ke stažení.

Ježíš - Dobrý pastýř

jezis dobry pastyrJežíš řekl: "Amen, amen, pravím vám: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale vniká tam jinudy, to je zloděj a lupič. Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí. Vrátný mu otevře a ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí je. Když všechny své ovce vyvede, jde před nimi a ovce ho následují, protože znají jeho hlas." (Jan 10,1-5)

Duchovní slovo P. Jana Sokulského ke 4. neděli velikonoční

 11.05.2014  více

Kráčet s Ježíšem zmrtvýchvstalým

jezis eucharistieJežíš kráčí s emauzskými učedníky, dává důraz na Písmo, které je slovem živého Boha. Všechno v prorocích, co se vztahuje na Ježíše se naplňuje a stává realitou našeho života. Ježíš nám dává svůj zmrtvýchvstalý život v Eucharistii.

Duchovní slovo P. Krzysztofa Strzelczyka.

Prázdný hrob

X Prázdný hrobPrvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, že je kámen od hrobu odstraněn. Běžela proto k Šimonu Petrovi a k tomu druhému učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: "Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili."


Postní koncert Stabat Mater

Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie a soubor Podberdensis Vás srdečně zve na postní koncert Stabat Mater - G. B. Pergolesi. Koncert se uskuteční dne 29.3.2014 v 18:00 v bazilice na Svaté Hoře u Příbrami. Vstupné dobrovolné.

Podrobnosti naleznete na www.podberdensis.cz/news/postni-koncert/

Webmisie - portál o duchovním životě

 webmisie

Co Bůh spojil, člověk ať nerozlučuje

manzelstvi01Ježíš se odebral do judského území a do Zajordání. Opět k němu přicházely zástupy a on je zas učil, jak to měl ve zvyku. Přišli k němu také farizeové a zeptali se ho, smí-li se muž se ženou rozvést.

Odmítnout peklo, zvolit si nebe

nebe pekloJežíš řekl svým učedníkům: "Kdokoli vám podá číši vody proto, že jste Kristovi, amen, pravím vám: nepřijde o svou odměnu.

Kdo by svedl ke hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří věří ve mne, pro toho by bylo lépe, aby mu dali na krk mlýnský kámen a hodili ho do moře.

Milujte své nepřátele

jezis na kriziJežíš řekl svým učedníkům: "Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Tak budete syny svého nebeského Otce, neboť on dává vycházet svému slunci pro zlé i pro dobré a sesílá déšť spravedlivým i nespravedlivým." (Mt 5,44-45)

Duchovní slovo P. Davida Horáčka, C.Ss.R

 23.02.2014  více

Děkovná mše sv. - narozeniny 88 let - P. Škrňa a P. Vaněk

baner narozeniny 88 vank kra

Při mši sv. v 9:00 hod. P. Škrňa a P. Vaněk společně s redemptoristy a věřícími poděkovali Bohu za dar jejich 88 let života. Našim spolubratřím k narozeninám přejeme hojnost Božích milostí. Redemptoristé z Pražské provincie.

Exkluzivně přinášíme homillii P. Vaňka - také jako duchovní slovo zvláště k dnešnímu dni.

Opravdové následování Krista

jezis nese krizJežíš si zavolal lidi i své učedníky a řekl jim: "Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mě! Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mě a pro evangelium ztratí, zachrání si ho." (Mk 8,34 - 35)

Zamyšlení P. Krzysztofa Strzelczyka

 21.02.2014  více

Bůh zná úmysly našeho srdce

srdceJežíš zase k sobě přivolal zástup a řekl jim: "Slyšte mě všichni a pochopte! Člověka nemůže poskvrnit nic, co do něho vchází zvenčí, ale co vychází z člověka, to ho poskvrňuje."

Vy jste sůl země

sulJežíš řekl svým učedníkům: "Vy jste sůl země. Jestliže však sůl ztratí chuť, čím bude osolena? K ničemu se už nehodí, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže se skrýt město položené na hoře. A když se svítilna rozsvítí, nestaví se pod nádobu, ale na podstavec, takže svítí všem v domě. Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích." (Mt 5,13-16).

Duchovní slovo P. Krzysztofa Strzelczyka, C.Ss,R

 09.02.2014  více