Vaše prosba k sv. Gerardu Majellovi

Visual CAPTCHA     VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
     NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
     (dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
     ve znění pozdějších předpisů) 

     Název zakázky: Oprava fasády kostela sv. Kajetána - 2. a 3. etapa

     Výzva k podání nabídek
     Příloha č. 1
     Příloha č. 2
     Příloha č. 3
     Příloha č. 4
     Příloha č. 5
     Dodatečné informace z 13.06.2013


Cyril a Metoděj - šiřitelé kultury života

cyril a metodejCyril a Metoděj se stali našimi duchovními otci, kterým vděčíme za křesťanskou víru i kulturu, jejíž přijetí nás zařadilo mezi civilizované národy. „Papež senior“ Benedikt XVI jednou řekl: Máme-li nyní krátce shrnout duchovní profil obou bratří, je třeba povšimnout si především nadšení, s nímž Cyril přistupoval ke spisům svatého Řehoře Naziánského. U něj se naučil chápat význam jazyka při předávání Zjevení.


P. Krzysztof Strzelczyk, C.Ss.R 05.07.2014  více

Slavnost Korunovace na Svaté Hoře - neděle 29. června 2014

Nová svatohorská pohledniceV neděli 29. června 2014 se na Svaté Hoře uskuteční Slavnost Korunovace. Je to 281. výročí korunovace milostné sošky Panny Marie.

Podrobný program naleznete na plakátku ke stažení.

Ježíš - Dobrý pastýř

jezis dobry pastyrJežíš řekl: "Amen, amen, pravím vám: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale vniká tam jinudy, to je zloděj a lupič. Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí. Vrátný mu otevře a ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí je. Když všechny své ovce vyvede, jde před nimi a ovce ho následují, protože znají jeho hlas." (Jan 10,1-5)

Duchovní slovo P. Jana Sokulského ke 4. neděli velikonoční

 11.05.2014  více

Kráčet s Ježíšem zmrtvýchvstalým

jezis eucharistieJežíš kráčí s emauzskými učedníky, dává důraz na Písmo, které je slovem živého Boha. Všechno v prorocích, co se vztahuje na Ježíše se naplňuje a stává realitou našeho života. Ježíš nám dává svůj zmrtvýchvstalý život v Eucharistii.

Duchovní slovo P. Krzysztofa Strzelczyka.

Prázdný hrob

X Prázdný hrobPrvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, že je kámen od hrobu odstraněn. Běžela proto k Šimonu Petrovi a k tomu druhému učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: "Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili."


Postní koncert Stabat Mater

Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie a soubor Podberdensis Vás srdečně zve na postní koncert Stabat Mater - G. B. Pergolesi. Koncert se uskuteční dne 29.3.2014 v 18:00 v bazilice na Svaté Hoře u Příbrami. Vstupné dobrovolné.

Podrobnosti naleznete na www.podberdensis.cz/news/postni-koncert/

Webmisie - portál o duchovním životě

 webmisie

Co Bůh spojil, člověk ať nerozlučuje

manzelstvi01Ježíš se odebral do judského území a do Zajordání. Opět k němu přicházely zástupy a on je zas učil, jak to měl ve zvyku. Přišli k němu také farizeové a zeptali se ho, smí-li se muž se ženou rozvést.

Odmítnout peklo, zvolit si nebe

nebe pekloJežíš řekl svým učedníkům: "Kdokoli vám podá číši vody proto, že jste Kristovi, amen, pravím vám: nepřijde o svou odměnu.

Kdo by svedl ke hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří věří ve mne, pro toho by bylo lépe, aby mu dali na krk mlýnský kámen a hodili ho do moře.

Milujte své nepřátele

jezis na kriziJežíš řekl svým učedníkům: "Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Tak budete syny svého nebeského Otce, neboť on dává vycházet svému slunci pro zlé i pro dobré a sesílá déšť spravedlivým i nespravedlivým." (Mt 5,44-45)

Duchovní slovo P. Davida Horáčka, C.Ss.R

 23.02.2014  více

Děkovná mše sv. - narozeniny 88 let - P. Škrňa a P. Vaněk

baner narozeniny 88 vank kra

Při mši sv. v 9:00 hod. P. Škrňa a P. Vaněk společně s redemptoristy a věřícími poděkovali Bohu za dar jejich 88 let života. Našim spolubratřím k narozeninám přejeme hojnost Božích milostí. Redemptoristé z Pražské provincie.

Exkluzivně přinášíme homillii P. Vaňka - také jako duchovní slovo zvláště k dnešnímu dni.

Opravdové následování Krista

jezis nese krizJežíš si zavolal lidi i své učedníky a řekl jim: "Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mě! Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mě a pro evangelium ztratí, zachrání si ho." (Mk 8,34 - 35)

Zamyšlení P. Krzysztofa Strzelczyka

 21.02.2014  více

Bůh zná úmysly našeho srdce

srdceJežíš zase k sobě přivolal zástup a řekl jim: "Slyšte mě všichni a pochopte! Člověka nemůže poskvrnit nic, co do něho vchází zvenčí, ale co vychází z člověka, to ho poskvrňuje."

Vy jste sůl země

sulJežíš řekl svým učedníkům: "Vy jste sůl země. Jestliže však sůl ztratí chuť, čím bude osolena? K ničemu se už nehodí, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže se skrýt město položené na hoře. A když se svítilna rozsvítí, nestaví se pod nádobu, ale na podstavec, takže svítí všem v domě. Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích." (Mt 5,13-16).

Duchovní slovo P. Krzysztofa Strzelczyka, C.Ss,R

 09.02.2014  více

V trpělivosti přijímat své bližní

Jezis_uprostred_lidiApoštolové se shromáždili u Ježíše a vypravovali mu všechno, co dělali a učili. Řekl jim: "Pojďte i vy někam na opuštěné místo a trochu si odpočiňte." Pořád totiž přicházelo a odcházelo tolik lidí, že neměli čas ani se najíst. Odjeli tedy lodí na opuštěné místo, aby tam byli sami. 

Ježíš Kristus - základ křesťanské spirituality

krestanska spiritualita

Lidské hledání, které je vpečetěno do přirozenosti člověka, je jedním z přirozených základů křesťanské spirituality. Spiritualitu obecně chápeme jako směřování ducha, doptávání se člověka na život, jeho smysl a snahu nalézt pravdu o sobě samém. V nalézání této pravdy pak v pravé spiritualitě jde o praktickou snahu sjednotit svůj život s touto pravdou.

Neodkládat obrácení

Smrt_Jana_KrtiteleKrál Herodes uslyšel o Ježíšovi, neboť jeho jméno se stalo známým. Říkalo se, že Jan Křtitel vstal z mrtvých, a proto že v něm působí zázračné síly. Jiní říkali: "Je to Eliáš," jiní zase: "Je to prorok - jako jeden z proroků." Když to Herodes uslyšel, řekl: "Jan, kterého jsem dal stít, byl vzkříšen."

Uvedení Páně do chrámu

uvedeni pane do chramuKdyž nadešel den očišťování podle Mojžíšova Zákona, přinesli Ježíše do chrámu, aby ho představili Pánu, jak je psáno v Zákoně Páně: `Všechno prvorozené mužského rodu ať je zasvěceno Pánu!' Přitom chtěli také podat oběť, jak je to nařízeno v Zákoně Páně: pár hrdliček nebo dvě holoubata. (Lk 2,22-24)

Homilie P. Davida Horáčka ke svátku Uvedení Páně do chrámu.

Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království

obraceniZemě Zabulonova a země Neftalimova, u moře, za Jordánem, Galilea pohanská, lid, který žil v temnotě, uviděl veliké světlo; světlo vzešlo těm, kdo sídlili v krajině a ve stínu smrti. Ježíš začal hlásat: "Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království." (srov. Mt 4,15-17)

Zamyšlení P. Davida Horáčka, C.Ss.R, nad Božím slovem 3. neděle v mezidobí.

P. Davit Horáček 26.01.2014  více

S vírou přebývat s Kristem

PěškyJanovi učedníci a farizeové se (právě) postili. (Lidé) přišli k Ježíšovi s otázkou: "Proč se Janovi učedníci a učedníci farizeů postí, ale tvoji učedníci se nepostí?" Ježíš jim odpověděl: "Mohou se postit hosté na svatbě, dokud je ženich s nimi?

Warning: require(modules/wcom/pageFooter.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/cssr.cz/httpdocs/home.php on line 187

Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required 'modules/wcom/pageFooter.php' (include_path='.:/usr/local/php5329-cgi/pear') in /var/www/vhosts/cssr.cz/httpdocs/home.php on line 187