Vaše prosba k sv. Gerardu Majellovi

Visual CAPTCHA     VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
     NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
     (dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
     ve znění pozdějších předpisů) 

     Název zakázky: Oprava fasády kostela sv. Kajetána - 2. a 3. etapa

     Výzva k podání nabídek
     Příloha č. 1
     Příloha č. 2
     Příloha č. 3
     Příloha č. 4
     Příloha č. 5
     Dodatečné informace z 13.06.2013


Postní koncert Stabat Mater

Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie a soubor Podberdensis Vás srdečně zve na postní koncert Stabat Mater - G. B. Pergolesi. Koncert se uskuteční dne 29.3.2014 v 18:00 v bazilice na Svaté Hoře u Příbrami. Vstupné dobrovolné.

Podrobnosti naleznete na www.podberdensis.cz/news/postni-koncert/

Webmisie - portál o duchovním životě

 webmisie

Co Bůh spojil, člověk ať nerozlučuje

manzelstvi01Ježíš se odebral do judského území a do Zajordání. Opět k němu přicházely zástupy a on je zas učil, jak to měl ve zvyku. Přišli k němu také farizeové a zeptali se ho, smí-li se muž se ženou rozvést.

Odmítnout peklo, zvolit si nebe

nebe pekloJežíš řekl svým učedníkům: "Kdokoli vám podá číši vody proto, že jste Kristovi, amen, pravím vám: nepřijde o svou odměnu.

Kdo by svedl ke hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří věří ve mne, pro toho by bylo lépe, aby mu dali na krk mlýnský kámen a hodili ho do moře.

Milujte své nepřátele

jezis na kriziJežíš řekl svým učedníkům: "Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Tak budete syny svého nebeského Otce, neboť on dává vycházet svému slunci pro zlé i pro dobré a sesílá déšť spravedlivým i nespravedlivým." (Mt 5,44-45)

Duchovní slovo P. Davida Horáčka, C.Ss.R

 23.02.2014  více

Děkovná mše sv. - narozeniny 88 let - P. Škrňa a P. Vaněk

baner narozeniny 88 vank kra

Při mši sv. v 9:00 hod. P. Škrňa a P. Vaněk společně s redemptoristy a věřícími poděkovali Bohu za dar jejich 88 let života. Našim spolubratřím k narozeninám přejeme hojnost Božích milostí. Redemptoristé z Pražské provincie.

Exkluzivně přinášíme homillii P. Vaňka - také jako duchovní slovo zvláště k dnešnímu dni.

Opravdové následování Krista

jezis nese krizJežíš si zavolal lidi i své učedníky a řekl jim: "Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mě! Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mě a pro evangelium ztratí, zachrání si ho." (Mk 8,34 - 35)

Zamyšlení P. Krzysztofa Strzelczyka

 21.02.2014  více

Bůh zná úmysly našeho srdce

srdceJežíš zase k sobě přivolal zástup a řekl jim: "Slyšte mě všichni a pochopte! Člověka nemůže poskvrnit nic, co do něho vchází zvenčí, ale co vychází z člověka, to ho poskvrňuje."

Vy jste sůl země

sulJežíš řekl svým učedníkům: "Vy jste sůl země. Jestliže však sůl ztratí chuť, čím bude osolena? K ničemu se už nehodí, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže se skrýt město položené na hoře. A když se svítilna rozsvítí, nestaví se pod nádobu, ale na podstavec, takže svítí všem v domě. Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích." (Mt 5,13-16).

Duchovní slovo P. Krzysztofa Strzelczyka, C.Ss,R

 09.02.2014  více

V trpělivosti přijímat své bližní

Jezis_uprostred_lidiApoštolové se shromáždili u Ježíše a vypravovali mu všechno, co dělali a učili. Řekl jim: "Pojďte i vy někam na opuštěné místo a trochu si odpočiňte." Pořád totiž přicházelo a odcházelo tolik lidí, že neměli čas ani se najíst. Odjeli tedy lodí na opuštěné místo, aby tam byli sami. 

Ježíš Kristus - základ křesťanské spirituality

krestanska spiritualita

Lidské hledání, které je vpečetěno do přirozenosti člověka, je jedním z přirozených základů křesťanské spirituality. Spiritualitu obecně chápeme jako směřování ducha, doptávání se člověka na život, jeho smysl a snahu nalézt pravdu o sobě samém. V nalézání této pravdy pak v pravé spiritualitě jde o praktickou snahu sjednotit svůj život s touto pravdou.

Neodkládat obrácení

Smrt_Jana_KrtiteleKrál Herodes uslyšel o Ježíšovi, neboť jeho jméno se stalo známým. Říkalo se, že Jan Křtitel vstal z mrtvých, a proto že v něm působí zázračné síly. Jiní říkali: "Je to Eliáš," jiní zase: "Je to prorok - jako jeden z proroků." Když to Herodes uslyšel, řekl: "Jan, kterého jsem dal stít, byl vzkříšen."

Uvedení Páně do chrámu

uvedeni pane do chramuKdyž nadešel den očišťování podle Mojžíšova Zákona, přinesli Ježíše do chrámu, aby ho představili Pánu, jak je psáno v Zákoně Páně: `Všechno prvorozené mužského rodu ať je zasvěceno Pánu!' Přitom chtěli také podat oběť, jak je to nařízeno v Zákoně Páně: pár hrdliček nebo dvě holoubata. (Lk 2,22-24)

Homilie P. Davida Horáčka ke svátku Uvedení Páně do chrámu.

Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království

obraceniZemě Zabulonova a země Neftalimova, u moře, za Jordánem, Galilea pohanská, lid, který žil v temnotě, uviděl veliké světlo; světlo vzešlo těm, kdo sídlili v krajině a ve stínu smrti. Ježíš začal hlásat: "Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království." (srov. Mt 4,15-17)

Zamyšlení P. Davida Horáčka, C.Ss.R, nad Božím slovem 3. neděle v mezidobí.

P. Davit Horáček 26.01.2014  více

S vírou přebývat s Kristem

PěškyJanovi učedníci a farizeové se (právě) postili. (Lidé) přišli k Ježíšovi s otázkou: "Proč se Janovi učedníci a učedníci farizeů postí, ale tvoji učedníci se nepostí?" Ježíš jim odpověděl: "Mohou se postit hosté na svatbě, dokud je ženich s nimi?

Maria, Matka jednoty křesťanů

p skrnaKristus udělil své církvi jednotu od počátku a neustále jí dává dar jednoty. Vlivem hříchu člověka se tato jednota narušila a proto je potřeba se modlit za sjednocení těch, kteří vyznávají stejného Pána. Maria je ta, která může vyprosit i to, co je jinak lidem nemožné.

P. Ladislav Škrňa - duchovní slovo o Matce jednoty křesťanů

Týden modliteb za sjednocení křesťanů ve víře

Modlitba_za_jednotu_krestanuVěřím v jednu svatou, všeobecnou, apoštolskou církev. Kolikrát jsme v životě takto vyznali svou víru a promodlili každé z těchto slov: jedna, svatá, všeobecná, apoštolská. Avšak v těchto dnech, kdy nás církev vyzývá, abychom se po celý týden poně­kud usilovněji modlili za jednotu křesťanů, budeme v modlitbě spojeni s papežem, s biskupy, s katolíky na celém světě i s našimi odloučenými bratry.
 20.01.2014  více

Tajemství Ježíšova křtu

krest paneNedělí Křtu Páně se končí vánoční období. Je dobré si na pozadí křtu Ježíše Krista uvědomit, co to znamená náš křest. Naslouchejme Bohu, co nám chce říci v evangeliu - radostné zvěsti - o pokoře Božího Syna, který svým křtem v Jordánu přiblížil křest, kterým byl později pokřtěn na kříži. Duchovní slovo P. Krzysztofa Strzelczyka o křtu Ježiše Krista a také o našem znovuzrození.
 12.01.2014  více

Maria - zářící čistota v neposkvrněném početí

Panna MariaDnešní den církev prožívá slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie. Vyznáváme, že Maria byla (podobně jako na počátku Adam a Eva) bez prvotního hříchu. Na rozdíl od Evy však tuto neposkvrněnost neztratila ani osobním hříchem. Pius XII. ve své encyklice Mystici corporis z roku 1943 výslovně píše, že Maria byla svobodná od jakéhokoli osobního nebo dědičného hříchu. Z toho důvodu nazýváme Ježíšovu Matku Marii za „plnou milosti či „milostiplnou (srov. Lk 1, 28).

Zřeknutím se egoismu dát prostor životu

BiblePetr řekl Ježíšovi: "My jsme opustili všechno a šli jsme za tebou."

Ježíš odpověděl: "Amen, pravím vám: Nikdo není, kdo by opustil dům, bratry nebo sestry, matku nebo otce, děti nebo pole pro mě a pro evangelium, aby nedostal stokrát víc nyní v tomto čase: domy, bratry a sestry, matky a děti i pole, a to i přes pronásledování, a v budoucím věku život věčný.

A tak mnozí první budou posledními a poslední prvními." (Mk 10,28-31)


Warning: require(modules/wcom/pageFooter.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/cssr.cz/httpdocs/home.php on line 187

Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required 'modules/wcom/pageFooter.php' (include_path='.:/usr/local/php5329-cgi/pear') in /var/www/vhosts/cssr.cz/httpdocs/home.php on line 187