Vaše prosba k sv. Gerardu Majellovi

Visual CAPTCHA


27.04.2018

Pozvání na nejbližší letošní poutě na Svaté Hoře od pana kardinála Duky

Květen a červen jsou měsíce, kdy se pomalu schyluje ke konci školního a pastoračního roku, a zároveň je to čas, kdy máme možnost se svými farníky prožít zvláštní chvíle propojení skrze společnou modlitbu na poutích. I v letošním roce vás chci srdečně pozvat a povzbudit k účasti. Poutí v nejbližší době bude několik. Dovoluji si upozornit na tři z nich, které proběhnou na Svaté Hoře u Příbrami.

První se bude konat v sobotu dne 12. května. Jde o každoroční Pouť za nová kněžská a řeholní povolání. Letos bude vysvěcený na kněze jeden trvalý jáhen. Příští rok, dá-li Bůh, budou čtyři kněží z řad bohoslovců. Jak říká Pán Ježíš: „Žeň je mnohá, dělníků málo. Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň.“ (Lk 10,2) Prosím, přijeďte zvláště spolu s mladými lidmi na Svatou Horu a proste Pána žně!

Další pozvání se týká Hlavní pouti české církevní provincie, která se koná v neděli dne 10. června u příležitosti Oslavy výročí korunovace milostné sošky Panny Marie svatohorské. Na Svaté Hoře se setkají biskupové, kněží, řeholníci a laici z pěti českých diecézí – českobudějovické, královéhradecké, litoměřické, plzeňské a pražské. Je to čas, kdy chceme obzvlášť poděkovat Panně Marii svatohorské za všechny dary, které nám od Pána neustále vyprošuje a kterých se nám tak štědře dostává. Kéž opravdu vděčnost přeplní naše srdce a dáme to svou účastí najevo!

Nakonec vás chci oslovit a pozvat na první arcidiecézní Pouť na křídlech pomoci, která se koná v sobotu dne 16. června. Je to pouť pro všechny, kteří jsou zaměstnaní v charitách, nemocnicích, řádech, dobročinných organizacích…, nebo kteří jako dobrovolníci při těchto organizacích nebo při farnostech pomáhají lidem jakkoliv strádajícím. Dále je pouť určena všem, kteří jsou sužováni nemocí, stářím nebo se ocitli v jakékoliv nouzi, a jejich rodinám. Uvědomuji si, že i vy sami se velmi často potkáváte s lidmi potřebnými a pomáháte jim. Srdečně vás proto zvu, abyste přijeli spolu s těmi, o které pečujete, a abyste oslovili a pozvali i ty farníky, kteří pracují v pomáhajících profesích. Chceme všem účastníkům vyprošovat u Matky Boží plnost zdraví a sil pro jejich život.

Ze srdce vám žehnám

Dominik kardinál Duka OP

arcibiskup pražský

Jechortová