Vaše prosba k sv. Gerardu Majellovi

Visual CAPTCHA


26.06.2010

Myšlenka na den: modlit se s vírou v pokoře srdce

Bible

 

Když Ježíš přišel do Kafarnaum, přistoupil k němu jeden setník a prosil ho: "Pane, můj sluha leží doma ochrnutý a hrozně trpí." Řekl mu: "Já přijdu a uzdravím ho." Setník však odpověděl: "Pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu; ale řekni jen slovo, a můj sluha bude uzdraven. Vždyť i já podléhám rozkazům a vojákům rozkazuji; řeknu-li některému `jdi´, pak jde; jinému `pojď sem´, pak přijde; a svému otroku `udělej to´, pak to udělá." Když to Ježíš uslyšel, podivil se, a řekl těm, kdo ho následovali: "Amen, amen, pravím vám, tak velikou víru jsem v Izraeli nenalezl u nikoho. Pravím vám, že mnozí od východu i západu přijdou a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem v království nebeském; ale synové království budou vyvrženi ven do tmy; tam bude pláč a skřípění zubů."

Potom řekl Ježíš setníkovi: "Jdi, a jak jsi uvěřil, tak se ti staň." A v tu chvíli se sluha uzdravil. Když Ježíš vstoupil do domu Petrova, spatřil, že jeho tchyně leží v horečce. Dotkl se její ruky a horečka ji opustila; i vstala a obsluhovala ho. Když nastal večer, přinesli k němu mnoho posedlých; i vyhnal duchy svým slovem a všechny nemocné uzdravil, aby se naplnilo, co je řečeno ústy proroka Izaiáše: `On slabosti naše na sebe vzal a nemoci nesl.´ (Mt 8,5-17)

 

Ježíše neměli někteří soukmenovci rádi. Nedělal totiž v konání dobra rozdíly mezi Židy a Římany, kteří okupovali tehdejší Palestinu. Římský setník si vážil své podřízené, měl lidský přístup k lidem a sám byl pokorným člověkem. Slyšel o Ježíši a jeho schopnostech. Pro Římany byl menším problémem přijímat Ježíše jako Božího Syna - bylo to totiž v jejich představách o mnoha bozích mnohem průchodnějším, než ve víře Izraele v jednoho Boha Jahve.

V pokoře tento římský důstojník přistupuje k Ježíši s vírou a vědomím, že Kristus má moc nad každou chorobou, bolestí, nad každým neduhem. Věří, že Ježíš má pod kontrolou skutečnosti, které nám lidem unikají a neznáme jejich příčinu.

Ježíš svým slovem vstupuje do podstaty nemocí člověka. Když trpěl na kříži, nechal na svém těle v krátkém časovém úseku extrémního utrpení, proběhnout všechny choroby, utrpení a tíhu zoufalství všech trpících, umírajících, všech hříšníků a těch, co ztratili naději.

Setník byl vyslyšen, pokořil se před Ježíšem, prosil v atmosféře obavy o život svého sluhy, kterého si vážil.

"Pane Ježíši, dej nám milost pravdivého poznání o nás samých, ať si uvědomujeme, jak tě potřebujeme. Ať jsme si vědomi tvé Božské moci a spoléháme se na tvé milosrdenství v pokorné důvěře. Uzdrav především naše nemocné srdce - nemocné na nedostatek lásky, vděčnosti a milosrdenství. Nejme hodni, abys vešel do našeho srdce, ale řekni jen slovo a naše duše budou uzdraveny. Amen."

P. Josef Michalčík, CSsR


Warning: require(wcom/pageFooter.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/cssr.cz/httpdocs/modules/crossroad.php on line 85

Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required 'wcom/pageFooter.php' (include_path='.:/usr/local/php5329-cgi/pear') in /var/www/vhosts/cssr.cz/httpdocs/modules/crossroad.php on line 85